Akan-utvalg

Akan-utvalget har ansvaret for den praktiske gjennomføringen og utformingen av det rusforebyggende arbeidet i bedriften. Dette innebærer et særlig ansvar for forebygging rettet mot alle i virksomheten og rettet mot utvalgte grupper eller risikosituasjoner.

Overfor enkeltpersoner har utvalget et ansvar for å utvikle og revidere retningslinjer for håndtering av individsaker. Akan-utvalget skal derimot ikke håndtere individuelle Akan-avtaler da dette er et ledelsesansvar.

Akan-utvalget har følgende oppgaver:

  • Planlegge, organisere og gjennomføre det rusmiddelforebyggende arbeidet i bedriften.
  • Legge til rette for at Akan-ressurspersoner i bedriften (ledere, personal-/HR-ansatte, HMS-ansatte, tillitsvalgte, verneombud, Akan-kontakter og bedriftshelsetjenesten) kan opparbeide nødvendig kompetanse.
  • Drive informasjons- og holdningsskapende arbeid overfor alle i bedriften.
  • Utarbeide årlige handlingsplaner for det rusmiddelforebyggende arbeidet.
  • Rapportere om utvalgets aktiviteter til AMU.

Akan-utvalget består av:

Akan-utvalg
Medlemmer Varamedlemmer
Rådmann Fung. rådmann
Hovedverneombud Stedfortredende hovedverneombud

Retningslinjer for behandling av alkohol-/narkotikamisbruk innen Lurøy kommune (PDF, 45 kB)

Relaterte ressurser

Tilbakemelding