Miljøterapitjenesten

Miljøterapitjenesten innebærer en systematisk tilretteleggelse av fysiske, psykiske og sosiale faktorer i miljøet for å oppnå personlig vekst og utvikling. Miljøterapitjenesten omfatter tjenester for hjemmeboende, avlastning i bofelleskap og permanent bolig.  

Bofelleskap

Kommunen skal bidra til å ivareta vanskeligstilte på boligmarkedet. Vanskeligstilte på boligmarkedet er personer og familier som ikke har mulighet til å skaffe seg og/eller opprettholde et tilfredsstillende boforhold på egenhånd. Personer med nedsatt funksjonsevne, deriblant personer med utviklingshemming, vil være definert under vanskeligstilte på boligmarkedet på grunn av sine utfordringer.

I tillegg til de seks eksisterende boenhetene ved Åsmyra bofelleskap i Aldersundet bygger Lurøy kommune nå seks nye boenheter til dette formålet i Sandmelan 8 i Aldersundet. Det nye bofellesskapet består av 6 leiligheter og et fellesareal med personalbase. Boligene er universelt tilrettelagt og bygget for å kunne ta i bruk velferdsteknologi. Fellesarealene er godt utformet for fellesaktiviteter som sosiale samlinger for beboerne. Det nye bofelleskapet er estimert ferdigstilt i løpet av høst/vinter 2021, og blir klart for innflytning i løpet av vinteren 2022.

Avlastning i bofelleskapets lokaler

Åsmyra bofelleskap har en leilighet tilgjengelig for avlastningsopphold for hjemmeboende som trenger det. Leiligheten er ikke tilpasset rullestolbrukere. Å tilby avlastning i bofelleskapet kan bidra til at personen som benytter tilbudet blir kjent med et mulig botilbud og de tilbud og aktiviteter som tilbys der og i fremtiden. Felleskapet kan også gi muligheter for sosial kontakt og vennskap innenfor trygge rammer.

Tjenester for hjemmeboende

I tillegg til de to bofelleskapene organiserer miljøterapitjenesten tjenester til voksne med nedsatt funksjonsevne som bor i eget privathjem. Tjenestene som Lurøy kommune gir i dag er brukerstyrt personlig assistanse (BPA), helsetjenester i hjemmet og praktisk bistand opplæring (boveiledning) i hjemmet og dagaktiviteter. Sistnevnte er i flere tilfeller knyttet opp mot arbeidsbedriften Bra-pro AS.

Kontakt

Øystein Aasvik

Relaterte ressurser

Tilbakemelding