Kunngjøring - Navn og skrivemåte på fylkeskommunalt anlegg - fv. 7410 - Tonnes ferjeleie

Fylkesrådet har den 28.09.2021 gjort følgende vedtak: Fylkesrådet vedtar skrivemåten Tonnes ferjeleie, Tonnes ferjekai og Tonnes hurtigbåtkai. Navnet på holdeplassen skal være Tonnes ferjeleie.

Nordland fylkeskommune er vedtaksorgan og velger skrivemåte for navn på fylkeskommunale anlegg, herunder ferjeleier, ferjekaier, hurtigbåtkai og holdeplasser langs fylkesveier. Dette følger av lov om stadnamn § 7, 2 ledd.
Nordland fylkeskommune skal bygge ny ferjekai, ferjeleie og holdeplass og i den forbindelse skal fylkeskommunen gjøre vedtak med hjemmel i lov om stadnamn § 7, 2 ledd for fylkeskommunale anlegg. Dette gjelder navn på

  • Ferjeleie
  • Ferjekai
  • Hurtigbåtkai
  • holdeplass

Mer informasjon finnes her (PDF, 174 kB). For ytterligere begrunnelse vises det til vedtak (PDF, 381 kB)

Vedtak om skrivemåten kan etter § 12 i lov om stadnamn påklages av dem som etter § 6 bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. En eventuell klage skal sendes til Nordland fylkeskommune, Postmottak, Fylkeshuset, 8048 Bodø, epost post@nfk.no med kopi til Lurøy kommune, Teknisk etat, Sjyskjærveien 2, 8750 Tonnes, epost teknisk@luroy.kommune.no  innen den 8. november 2021. Klagen skal grunngis, og grunngivinga må behandle alle navn eller navneledd klagen gjelder.

Fylkesrådet har den 28.09.2021 gjort følgende vedtak: Fylkesrådet vedtar skrivemåten Tonnes ferjeleie, Tonnes ferjekai og Tonnes hurtigbåtkai. Navnet på holdeplassen skal være Tonnes ferjeleie.

Lurøy formannskapet vedtok i møte den 11.12.2019 (sak 117/19) å legge forslag til planstrategi for Lurøy kommune ut til offentlig ettersyn, i henhold til Plan- og bygningsloven § 10-1.

Kommunestyret i Lurøy behandlet 07.10.15 sak om "Ny fremtidig helsetjeneste/legetjeneste" (K-sak 38/15). Det ble i saken vedtatt at det skulle foretas evaluering innen juni 2016. Prosessen med gjennomføring av vedtaket til en desentralisert legemodell har imidlertid tatt lengre tid enn forutsatt. Det har i 2015/2016 vært brukt mye tid og ressurser på å etablere nye rutiner for drift av utekontorene og informasjon/opplæring av nye leger og helsesekretærer. Strukturen i ny desentralisert modell er nå på plass og evaluering av legetjenesten skal opp til politisk behandling i desember.