Iht. plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 12-8 varsles med dette igangsetting av detaljregulering av Lakseslakteri på Lovund og høring av planprogram.

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det herved om igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan Stamneset, Innerkvarøya, i Lurøy kommune.

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det herved om igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan Storvatnet, Tonnes, i Lurøy kommune.

Den 16.12.2020 vedtok Lurøy kommunestyre i sak 67/20 detaljreguleringsplan Tonnes fergeleie i henhold til Plan- og bygningslovens §12-12.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §11-14 vedtok Lurøy formannskap som det faste planutvalget den 11.12.2020 i sak 150/20, at forslag til kommunedelplan Kvarøy legges ut til 2. gangs offentlig ettersyn.

Lurøy formannskapet vedtok i møte den 11.12.2019 (sak 117/19) å legge forslag til planstrategi for Lurøy kommune ut til offentlig ettersyn, i henhold til Plan- og bygningsloven § 10-1.

Kommunestyret i Lurøy behandlet 07.10.15 sak om "Ny fremtidig helsetjeneste/legetjeneste" (K-sak 38/15). Det ble i saken vedtatt at det skulle foretas evaluering innen juni 2016. Prosessen med gjennomføring av vedtaket til en desentralisert legemodell har imidlertid tatt lengre tid enn forutsatt. Det har i 2015/2016 vært brukt mye tid og ressurser på å etablere nye rutiner for drift av utekontorene og informasjon/opplæring av nye leger og helsesekretærer. Strukturen i ny desentralisert modell er nå på plass og evaluering av legetjenesten skal opp til politisk behandling i desember.