Lovundlaks AS søker om permanent utslippstillatelse ved lokalitet 10974 Store Bukkøy N

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Søknad om akvakultur i Lurøy kommune
Søker: Lovundlaks AS
Søknaden gjelder: Permanent utslippstillatelse.
Søkt størrelse: Ingen endring
Lokalitet: Store Bukkøy N
Koordinater: Midtpunkt anlegg N 66º24,043` Ø 12º24,702`
Midtpunkt fôringsflåte N 66º24,096` Ø 12º25,291`

Kontaktadresse: teknisk@luroy.kommune.no
 

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved kommunen. Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen den 17. januar 2022. 

vedlegg:

 

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Lurøy formannskapet vedtok i møte den 11.12.2019 (sak 117/19) å legge forslag til planstrategi for Lurøy kommune ut til offentlig ettersyn, i henhold til Plan- og bygningsloven § 10-1.

Kommunestyret i Lurøy behandlet 07.10.15 sak om "Ny fremtidig helsetjeneste/legetjeneste" (K-sak 38/15). Det ble i saken vedtatt at det skulle foretas evaluering innen juni 2016. Prosessen med gjennomføring av vedtaket til en desentralisert legemodell har imidlertid tatt lengre tid enn forutsatt. Det har i 2015/2016 vært brukt mye tid og ressurser på å etablere nye rutiner for drift av utekontorene og informasjon/opplæring av nye leger og helsesekretærer. Strukturen i ny desentralisert modell er nå på plass og evaluering av legetjenesten skal opp til politisk behandling i desember.