Kunngjøring av søknad om utfylling - Lovund

Klikk for stort bildeNova Sea AS har søkt Statsforvalteren i Nordland om utfylling i sjø ved Lovund havn.

Søknadsdokumentene legges til offentlig gjennomsyn hos Lurøy kommune, og på Statsforvalteren i Nordland sin nettside: www.statsforvalteren.no/no. Eventuelle merknader til søknaden kan sendes til sfnopost@statsforvalteren.no eller til Statsforvalteren i Nordland, Postboks 1405, 8002 Bodø innen fire uker etter kunngjøring i avis eller senest 30. september 2021.

Høring av søknad om tillatelse til utfylling i sjø ved Lovund havn i Lurøy kommune
Nova Sea AS søker Statsforvalteren om tillatelse til utfylling i sjø ved lakseslakteriet i Lovund havn i Lurøy. Det søkes om å fylle ut 300.000 m3 sprengsteinsmasser over et areal på 41.000 m2 i forbindelse med etablering av et nytt industriområde. Anleggsperioden anslås til 8 måneder med oppstart november 2021.
Det har blitt tatt prøver av sjøbunnen fra 3 stasjoner i tiltaksområdet. Analyseresultatene viste at
alle målte stoffer forekommer i konsentrasjoner tilsvarende tilstandsklasse 1 eller 2 som betyr bakgrunnsnivå eller god miljøtilstand.
Lovundværet er en naturtype av store kamskjellforekomster som er registrert som svært viktig og av nasjonal verdi. Denne naturtypen strekker seg inn i tiltaksområdet. Det er registrert rødlistede fuglearter i og ved tiltaksområdet (teist og krykkje). Fiskeridirektoratet har registrert et gyteområde for torsk ca. 700 meter øst for tiltaksområdet.
Planlagt tiltak er ikke i tråd med gjeldende reguleringsplan. Forslag til detaljregulering for nytt lakseslakteri på Lovund er for tiden under behandling.

Nova Sea AS har søkt Statsforvalteren i Nordland om utfylling i sjø ved Lovund havn.

Søknadsdokumentene legges til offentlig gjennomsyn hos Lurøy kommune, og på Statsforvalteren i Nordland sin nettside: www.statsforvalteren.no/no. Eventuelle merknader til søknaden kan sendes til sfnopost@statsforvalteren.no eller til Statsforvalteren i Nordland, Postboks 1405, 8002 Bodø innen fire uker etter kunngjøring i avis eller senest 30. september 2021.

Lurøy formannskapet vedtok i møte den 11.12.2019 (sak 117/19) å legge forslag til planstrategi for Lurøy kommune ut til offentlig ettersyn, i henhold til Plan- og bygningsloven § 10-1.

Kommunestyret i Lurøy behandlet 07.10.15 sak om "Ny fremtidig helsetjeneste/legetjeneste" (K-sak 38/15). Det ble i saken vedtatt at det skulle foretas evaluering innen juni 2016. Prosessen med gjennomføring av vedtaket til en desentralisert legemodell har imidlertid tatt lengre tid enn forutsatt. Det har i 2015/2016 vært brukt mye tid og ressurser på å etablere nye rutiner for drift av utekontorene og informasjon/opplæring av nye leger og helsesekretærer. Strukturen i ny desentralisert modell er nå på plass og evaluering av legetjenesten skal opp til politisk behandling i desember.