Nordland fylkeskommune har sendt til høring drift av fergesambandene Stokkvågen – Træna, og Stokkvågen - Onøy - Sleneset - Lovund fra 1.2.2026. Siden dagens kontrakt utløper 31. januar 2026, ønsker fylkeskommunen justeringer i ruteplan og andre forhold tilknyttet kontrakten, i forkant av utlysningen.

Høringen gjelder ferjesambandene:

  • 18-192 Træna - Onøy - Stokkvågen
  • 18-344 Lovund - Sleneset - Onøy - Stokkvågen

Finansdepartementet har sendt på høring forslag om å innføre grunnrenteskatt på havbruk med virkning fra og med 1. januar 2023.

I forslaget heter det: "Forslaget omfatter produksjon av laks, ørret og regnbueørret og innebærer at grunnrenten skattlegges med en effektiv sats på 40 prosent. Reglene foreslås utformet slik at bare de største aktørene vil betale grunnrenteskatt. Det skjer ved at det foreslås et bunnfradrag på mellom 4 000 og 5 000 tonn, tilsvarende henholdsvis 54 og 67,5 mill. kroner. Bunnfradraget vil gjelde alle aktører. Det foreslås videre at skatten utformes som en kontantstrømskatt, det vil si at inntekter og investeringer skattlegges løpende i det året de opptjenes eller pådras. En sentral del av forslaget er at lokalsamfunn som stiller naturressurser til disposisjon, skal sikres en andel av grunnrenteinntekten."

Lurøy formannskapet vedtok i møte den 11.12.2019 (sak 117/19) å legge forslag til planstrategi for Lurøy kommune ut til offentlig ettersyn, i henhold til Plan- og bygningsloven § 10-1.

Kommunestyret i Lurøy behandlet 07.10.15 sak om "Ny fremtidig helsetjeneste/legetjeneste" (K-sak 38/15). Det ble i saken vedtatt at det skulle foretas evaluering innen juni 2016. Prosessen med gjennomføring av vedtaket til en desentralisert legemodell har imidlertid tatt lengre tid enn forutsatt. Det har i 2015/2016 vært brukt mye tid og ressurser på å etablere nye rutiner for drift av utekontorene og informasjon/opplæring av nye leger og helsesekretærer. Strukturen i ny desentralisert modell er nå på plass og evaluering av legetjenesten skal opp til politisk behandling i desember.