I henhold til plan og bygningslovens § 12-8 og i samsvar med vedtak i Lurøy formannskap den 30.04.2021 i sak 50/21 varsles det oppstart endring reguleringsplan Aldersund næringsområde, vedtatt 29.06.2016. Hensikt med endringen er å avklare nødvendig areal for bygging av ny branngarasje i reguleringsområdet.  Samtidig vil man redusere areal for bygging av naust og øke andel av areal for industri/næring.

Lurøy formannskap bestemte i møte den 03.03.2021, sak 21/9 at kommunen starter prosess detaljregulering Sørnesøy havn I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8. 

Lurøy formannskapet vedtok i møte den 11.12.2019 (sak 117/19) å legge forslag til planstrategi for Lurøy kommune ut til offentlig ettersyn, i henhold til Plan- og bygningsloven § 10-1.

Kommunestyret i Lurøy behandlet 07.10.15 sak om "Ny fremtidig helsetjeneste/legetjeneste" (K-sak 38/15). Det ble i saken vedtatt at det skulle foretas evaluering innen juni 2016. Prosessen med gjennomføring av vedtaket til en desentralisert legemodell har imidlertid tatt lengre tid enn forutsatt. Det har i 2015/2016 vært brukt mye tid og ressurser på å etablere nye rutiner for drift av utekontorene og informasjon/opplæring av nye leger og helsesekretærer. Strukturen i ny desentralisert modell er nå på plass og evaluering av legetjenesten skal opp til politisk behandling i desember.