Bli med å utvikle Lurøy!

Her finner du informasjon om prosessen med kommuneplanens samfunnsdel

Hva er kommuneplanens samfunnsdel? 

Kommuneplan: Kommunen skal etter Plan- og bygningsloven §11-1 ha en samlet kommuneplan som omfatter en samfunnsdel med en handlingsdel og en arealdel.

Kommuneplanens samfunnsdel: Kommuneplan er det overordnede styringsdokumentet for all planlegging i norske kommuner. Den skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver. Målet med en slik plan er å synliggjøre utfordringer, og sette mål og strategier for å oppnå den ønskede utviklingen av Lurøy kommune, som samfunn og som organisasjon. Den skal gjenspeile det kommunen jobber med, og skal være grunnlaget for sektorens planer og virksomhet i kommunen. Samfunnsdel skal også gi føringer for kommuneplanens arealdel.

 

Lurøy kommune har startet opp et viktig planarbeid; revisjon av kommuneplanens samfunnsdel. 

For at lokalpolitikerne skal gjøre gode valg og prioriteringer trenger vi innspill fra DERE! 

Tverrfaglig arbeidsgruppe

For at kommuneplanen blir et relevant styringsdokument ble det etablert en tverrfaglig arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen består av: 

  • Valerie Benavides, Plan- og prosessleder (Teknisk etat)
  • Frida Brand Brisket, Fagrådgiver/saksbehandler (Helse-, sosial- og omsorgsetat)
  • Valentin Yotov, Saksbehandler for lokalutvalg (Sentraladministrasjon)
  • Mariann Stensland, Barne-, ungdoms- og kulturkoordinator (Oppvekst og kultur etat)
  • Eli-Anne Hauknes, Leder næring og infrastruktur (Sentraladministrasjon)

 

Arbeidsgruppen vil, med hjelp av dere, finne den ønskede utviklingsretning for Lurøy kommune de neste 12-15 årene.  Vi vil sammen finne mål og strategier. Det er derfor viktig at du blir med i denne prosessen. 

Hva skjer nå? 

Artikkelliste

Kontakt

Tilbakemelding