Resultater fra spørreundersøkelsen - Trivsel? Trygghet? Kvalitet? Hva er viktig for deg - i fremtidens Lurøy?

Vi takker alle dere som svarte på spørreundersøkelsen!

Resultater fra spørreundersøkelse

Spørreundersøkelsen “Trivsel? Trygghet? Kvalitet? Hva er viktig for deg - i fremtidens Lurøy?” var tilgjengelig online fra 27. februar til 17. mars. I tillegg ble det plassert fysiske kopier i butikkene rundt om i kommunen for å nå flere innbyggere. 

Vi mottok totalt 202 svar på vår spørreundersøkelse -  Tusen takk til alle som tok seg tid til å svare!

Vi har nå utarbeidet en kort men grov sammenfatning av svarene vi mottok, og vi ønsker å dele den med dere. Takk for deres engasjement!

Sammenfatning av spørreundersøkelse 

Sammenfatningen er gjort på bakgrunn av de 202 svarene som kom inn. Av disse er det flest kvinner, med 63% som svarte, mot 37% menn.  

Samferdsel, Oppvekst, Helse- og omsorg, Bo- og bo-muligheter og Næring er de 5 områdene som anses som viktigst i kommunen.   

Lurøy Kommune beskrives som en god kommune å bo i, gjennom hele livsløpet. Eldreomsorg og legetjenesten trekkes frem som velfungerende. Det gjør også oppvekst med muligheter for barnehage og skolegang i alle kretser. Flere nevner muligheter for jobb og faglig utvikling som bra, samt et næringsliv som legger til rette for vekst og utvikling.  

Lurøy kommune har desentralisert struktur, som trekkes fram som positivt. Kommunen jobber aktivt med å bevare alle kretsene. En veldreven kommune med god økonomi og godt handlingsrom. Kommunen har nærhet til tjenester og god informasjonsflyt. Det politiske arbeidet beskrives som fornuftig og det er en holdning og vilje i kommunen til å se framover. Det satses på folket og gode tiltak som bidrar til utvikling. Det startes prosjekter for å forbedre kommunen.  

Folkene og naturen er gjengående for trivsel og trygghet. Follet beskrives med samhold, åpenhet og nærhet. Det er positivt at alle kjenner alle og nærhet i at alle hilser på hverandre. Folk stiller opp for hverandre. God dugnadsånd med flere engasjerte privatpersoner som er med på å skape muligheter. Lurøy kommune oppleves videre som trygg med god oppfølging under etableringsfasen, herunder i graviditet og med gode muligheter for barnehage og en trygg oppvekst for barn og ungdom.  

Forbedringsforslag  

Her kommer det fram forslag til konkrete tiltak, som styrking av Stokkvågen som knutepunkt for samferdsel, venterom på Lovund, utbedring av skolen, samt uteområdet på Sleneset og gang- og sykkelsti i Aldersundet. Bro mellom øyene nevnes som positivt for å samle kommunen, lette på samferdsel og boligmangel, samt ytrer flere et ønske om muligheter for å bygge bolig nært havet.  

Samferdsel og bedre pendlermuligheter innad i kommunen er gjentagende, det er også utbedring av boligmuligheter, og tilskuddsordninger i forbindelse med etablering i kommunen. Det er behov for flere utleieboliger, kommunale boliger for vanskeligstilte og utleieenheter beregnet på familier. Mange ønsker å få fjernet eiendomsskatten og det må satses mer på mindre bedrifter og næringsutvikling.  

Stort engasjement er det også for etablering av møteplasser eller samlingspunkter i kommunen, samt flere kulturarrangement. Mange ønsker å få til dette på tvers av kretsene. Viktig her blir universal utforming slik at alle kan delta. Det er mange muligheter i natur og friluft, og tilretteleggelse for samlingspunkt på strender eller liknende er også foreslått. Egne møteplasser for herrer er kommet inn som et forslag, og organiserte tilbud for barselgrupper. Det er også viktig med møteplasser for eldre, samt utarbeidelse av dagaktivitetstilbud og ansatt aktivitør. Viktig i denne sammenhengen blir styrking av frivilligheten og lokalt engasjement.  

I tillegg til dagaktivitetstilbud er det ut fra svarene i spørreundersøkelsen forbedringsmuligheter rundt flere områder innenfor helse og eldreomsorgen, samt psykisk helse og akuttomsorg.  

Kommunen kan bli bedre på informasjon og gjerne på de plattformene som når flest, og noen ønsker en endring hos etatene, ved en moderne ledelse. Rekruttering og å beholde arbeidskraft er et viktig tema, spesielt innenfor helse- og oppvekstetaten. Mange ønsker en mer stabil situasjon når det gjelder lærere og tilbud av fag, samt en mer stabil skolehelsetjeneste og flere miljøarbeidere i skolen. Dette også for å forebygge mobbing i skolen og for bedre oppfølging av barn og unges psykiske helse. Det må sikres like forutsetninger for alle ansatte i kommunen. 

Det er kommet inn mage innspill rundt samferdsel, et tema med stort engasjement. Innspillene vil bli tatt med videre til Nordland fylkeskommune.  

 

Spørreundersøkelsen - Trivsel? Trygghet? Kvalitet? Hva er viktig for deg – i fremtidens Lurøy?

Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel er i gang, og vi trenger din hjelp!

For at vi skal få et klarere bilde av hva du synes er de viktigste satsningsområdene, og/eller ønskede retning for utvikling av Lurøy kommune, har vi utarbeidet en kort spørreundersøkelse. Resultater av spørreundersøkelse vil bli brukt som grunnlag for det videre arbeidet.

Deltakelsen i undersøkelsen er naturligvis frivillig, men vi håper du tar deg til å besvare dette. På slutten av undersøkelse kan du legge inn e-post din og bli med i trekning av profilmateriell fra Lurøy kommune.  Alle svarene og eventuelle e-postadressene vil bli behandlet anonymt. 

Spørreundersøkelsen kan bli besvart fra mobil eller datamaskin. Vi har også lagt noen fysiske eksemplarer i butikkene i de ulike kretsene. Der kan du både hente og levere spørreundersøkelsen. 

Svar på spørreundersøkelsen her: Trivsel? Trygghet? Kvalitet? - Hva er viktig for deg - i fremtidens Lurøy?

Fristen for å svare er 17.mars, 2024.

Relaterte ressurser

Tilbakemelding