Reguleringsplaner

En reguleringsplan regulerer utnytting av grunn og bebyggelse i bestemte områder. Arbeidet med en reguleringsplan blir gjort kjent i tre faser av prosessen: oppstart av reguleringsplaner, reguleringsplaner til høring og vedtatte reguleringsplaner. Plan- og bygningsloven deler reguleringsplan i to kategorier; områderegulering og detaljregulering. 

Faser i kommunens planlegging og milepæler i henhold til loven

 

 

 

Hvem kan fremme reguleringsplan?

Private tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter har rett til å fremme forslag til detaljregulering. Loven krever imidlertid at det bak en privat detaljregulering står ekspertise som kjenner til lovverk og forvaltningssystem, og planen må oppfylle visse minstekrav til framstilling.

Private forslag må innholdsmessig følge opp hovedtrekk og rammer i kommuneplanens arealdel. Kommunen vil vurdere om tiltaket må detaljreguleres før det kan gjennomføres.

Privatpersoner som ønsker å fremme et reguleringsforslag, kan sammen med sin fagkyndige konsulent kontakte kommunen og be om et oppstartsmøte.

Når kreves reguleringsplan?

I utgangspunktet er det krav om reguleringsplan direkte i loven for store tiltak. I tillegg kan det fastsettes krav om reguleringsplan i kommuneplanens arealdel. Det lovbestemte kravet om reguleringsplan gjelder for gjennomføring av større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, jf. plan- og bygningsloven § 12-1. Det må også vurderes om reguleringsplaner vil utløse konsekvensutredning, herunder om det er behov for planprogram.

Er min eiendom regulert?

Du kan finne ut om en eiendom er regulert eller ikke på Lurøy kommune sin kartløsning. Velg Lurøy kommune. Søk på gårds- og bruksnummer eller adresse, og velg arealplaner under verktøy i menyen til venstre. Du kan også kontakte kommunen.

Dersom du ønsker å utvikle et område eller en eiendom som ikke er regulert, kan du fremme et privat forslag til detaljregulering.

Oppstart av reguleringsplaner

Når planarbeidet blir igangsatt skal berørte offentlige organer og andre interesserte bli varslet. Når forslagsstilleren er en annen enn planmyndigheten selv, skal planspørsmålet legges fram for planmyndigheten i et møte. Kommunen kan gi råd om hvordan planen bør utarbeides, og kan bistå i planarbeidet.

Forslagsstilleren skal alltid kunngjøre en melding om oppstart av planarbeidet i minst en avis som er alminnelig lest på stedet, og gjennom elektroniske medier. Registrerte grunneiere og festere i planområdet, og så vidt mulig andre rettighetshavere i planområdet samt naboer til planområdet, skal når de blir direkte berørt, på hensiktsmessig måte underrettes om at planarbeidet tas opp.

Ved varsel om oppstart og kunngjøring skal avgrensning av planområdet angis og at man gir en frist på minimum 3 uker (etter forvaltningsloven), men helst  4-6 uker, for berørte parter med å komme med innspill til planen.

Hva er en dispensasjon?
  • Dispensasjon er søknad om unntak fra regelverket (f. eks. gjeldende arealplan) eller en bestemmelse. Dispensasjon kan være knyttet til mange ulike tema og forhold i en plan, f.eks. fradeling av boligtomt i landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF-områder), byggehøydebestemmelser i reguleringsplaner og tilbygg på fritidsboliger.Det kan søkes om dispensasjon fra alle bestemmelser, men ikke fra saksbehandlingsregler. Det finnes ikke standard skjema for dispensasjonssøknad. En dispensasjonssøknad er et eget brev (vedlegg) i saken hvor det fremgår hva det bes om unntak fra og hvorfor.

  • For dispensasjoner, se plan- og bygningsloven kapittel 19.

  • For unntak fra nye tekniske krav ved arbeider i eksisterende byggverk, se plan- og bygningsloven § 31-2.

Huskeliste ved søknad om dispensasjon:

  1. Dispensasjon skal være begrunnet, i forhold til det bestemmelsene skal ivareta.

  2. Dispensasjon skal nabovarsles.

  3. Søknaden om dispensasjon må avklare tidsrammen for dispensasjonen (pbl § 19-3). Vi må vite om dette skal være midlertidig eller permanent.

 

Artikkelliste

Adresse

Sjyskjærveien 2, 8750 Tonnes

teknisk@luroy.kommune.no

 

 

Tilbakemelding