Boligpolitisk plan for Lurøy

Kommunestyret vedtok i møte den 13.12.2023, i sak 81/23 Boligpolitisk handlingsplan og tiltak “Boliger og bomuligheter i Lurøy” 

I 2014 vedtok Lurøy kommune en boligpolitisk plan for 2014-2020. Denne planen ble utarbeidet for å møte utfordringene knyttet til boligsituasjon i kommunen. Formålet var å skape et helhetlig boligmiljø som kunne fremme trivsel, trygghet, og gode levevilkår for alle i Lurøy (jf. Visjon i kommuneplanens samfunnsdel). 

Dagens situasjon og nye krav som har kommet både på nasjonalt og regionalt nivå, gjør at nye tiltak og justeringer er nødvendige for å møte de pågående og fremtidige utfordringene i boligsektoren. Dette danner grunnlaget for behovet for en ny boligpolitisk handlingsplan, med vekt på å bygge videre på erfaringene fra den foregående perioden, og tilpasse strategiene til dagens situasjon og kommende utfordringer. Den opprinnelige boligplanen var oppdelt i seks ulike områder og inneholdt 19 spesifikke tiltak rettet mot ulike sektorer. Imidlertid ble kompleksiteten og detaljnivået av tiltakene oppfattet som utfordrende, noe som gjorde det vanskelig å effektivt følge opp implementeringen av tiltakene. 

Den reviderte boligplanen har blitt forenklet med noe færre tiltak, og den legger større vekt på samarbeid på tvers av sektorer. Den nye tilnærmingen unngår å peke ut en bestemt sektor som ansvarlig for gjennomføring, i stedet fremhever den betydningen av et helhetlig samarbeid for å sikre effektiv implementering av boligtiltakene. 

Lurøy kommune ønsker med dette å ha en oppdatert boligpolitisk handlingsplan som svarer på dagens boligbilde og som brukes aktivt i fremtidige bo- og boligutvikling. Boligpolitisk handlingsplan legges også til grunn for videre arbeid med boligsosialt arbeid.

Les boligpolitisk plan for Lurøy kommune her! (PDF, 590 kB) 

Annet: 

Saksprotokoll (PDF, 60 kB)

Tilbakemelding