Søknad om barnehageplass

Informasjonsskriv til foresatte om barnehageplass i forbindelse med hovedopptaket 2024 (PDF, 119 kB)

Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. april hvert år. 

 
Hvem kan søke barnehageplass?

Alle foresatte av barn bostedsregistrert i Lurøy kommune.

Foresatte til barn bostedsregistrert i Rødøy kommune kan søke barnehageplass, her gjelder egne regler. Se vedtekter. 

De som har fått tildelt plass, beholder denne til den sies opp. 

Hvordan søker jeg?
Du søker barnehageplass i Lurøy kommune via Visma Flyt Barnehage foresattportal her.
Når kan jeg søke barnehageplass?

Hovedopptak er 1. april hvert år.

Det kan søkes om barnehageplass utenom hovedopptak. Søknad sendes via Visma Flyt Barnehage foresattportal. 

Hvem kontakter jeg dersom jeg har spørsmål?
Søknad om redusert foreldrebetaling

Foreldrebetalingen for en barnehageplass skal ikke utgjøre mer enn 6 % av husholdningens bruttoinntekter. Husholdninger med lavere bruttoinntekt enn det, kan søke om reduksjon i foreldrebetalingen. 

2,-3,-4- og 5-åringer og barn med utsatt skolestart som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. 

Det søkes om redusert foreldrebetaling og eventuelt gratis kjernetid for ett barnehageår om gangen. Dersom det skjer endringer i husholdningen i løpet av året som fører til redusert inntekt, kan det søkes om redusert betaling innen den 10. hver måned. Endringer i foreldrebetalingen vil tre i kraft påfølgende måned. Skjer det endringer i husholdningen som fører til bortfall av redusert betaling, plikter betaler å sende skriftlig melding til kommunen. 

Skattemelding og siste lønnsslipp skal legges ved søknad som dokumentasjon. Søker er pliktig å opplyse om annen person- eller kapitalinntekt som ikke står i skattemeldingen. 

Du søker om redusert foreldrebetaling via Visma Flyt Barnehage foresattportal her. 

Søknadsskjema om barnehageplass

Søknadsskjema om barnehageplass benyttes i de tilfeller der foresatte ikke kan søke om opptak via Visma Flyt Barnehage foresattportal. Dette gjelder hovedsaklig foresatte og barn uten norsk fødselsnummer. 

Søknadsskjema om barnehageplass finner du her. (PDF, 122 kB)

Tilbakemelding