Borgerlig vigsel

Fra 01.01.2018 er vigselsmyndigheten for borgerlige vigsler overført fra tingrettene til kommunene.

I Lurøy er det ordfører og varaordfører som kan foreta vigsel.

Vigsel

Hvem kan gifte seg i Lurøy

Kommunen tilbyr vigsel for kommunens innbyggere og personer som ikke er bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge (§ 12, kap. 1).

Kommunen gir også tilbud om vigsel for andre kommuners innbyggere.

Når kan man gifte seg

Borgerlige vigsler tilbys fra 01.01.18 på fredager mellom kl. 11:00 og 14:00.

Vigsler har anledning til å vurdere i hvert enkelt tilfelle, om forespørsler om andre tider og steder kan imøteses. I slike tilfeller påfaller merkostnader og forberedelser brudeparet (transport, overnatting, losji, tilrettelegging av lokale/sted og annet). Kostnad skal gjøres kjent i god tid før vielse og avtalen om alternativ gjennomføring skal være skriftlig.

Språk

Vigslene foregår i hovedsak på norsk, men engelsk kan også avtales. For andre språk må dere selv sørge for kvalifisert tolk.

Lokale

Kommunen har eget vigselsrom med plass til brudepar, forlovere og inntil 10 sittende gjester. Lokalet vil bli enkelt pyntet til seremonien.

Brudeparet kan etter avtale anskaffe og dekorere lokalet for egen regning og vil da ha det hele og fulle ansvar for forberedelse og opprydding.

Booking av vielse

Booking kan foretas tidligst når gyldig prøvingsattest foreligger (gyldig i 4 mnd) og senest 14 dager før vigsel.

Hvis planleggingen starter tidligere enn 4 måneder før vielse, kan brudeparet reservere rommet før prøvingsattest er utstedt. Brudeparets må selv bestille prøvingsattest hos folkeregistermyndigheten og sende til oss i god tid før vielsen.
Dersom andre med gyldig prøvingsattest ønsker samme tidspunkt som reservasjonen og vi ikke innen 2 måneder før avsatt dato mottar attesten, vil reservasjon bortfalle.

Booking og ev. reservasjon av vielse gjøres til:
Politisk sekretariat v/Karin Sund Olufsen, tlf 75091504,
e-post: karin.olufsen@luroy.kommune.no

Vigsler vil så skriftlig bekrefte tid og sted for ekteskapsinngåelse.

Pris

Å gifte seg i Lurøy er gratis dersom det gjøres på kommunalt vigselsrom innenfor tilbudt tidsrom.

Dersom vigsler innvilger andre steder å gifte seg, påfaller merkostnader og forberedelser brudeparet (transport, overnatting, losji, tilrettelegging av lokale/sted og annet).

Kostnad skal gjøres kjent i god tid før vielse og avtalen om alternativ gjennomføring skal være skriftlig.

Prøving av ekteskapsvilkårene

Brudeparet må forevise gyldig prøvingsattest som viser at ekteskapsvilkårene er prøvd jf. ekteskapsloven § 14. Det er folkeregistermyndigheten som utsteder prøvingsattest.

Skjema finnes på www.skatteetaten.no - prøvingsattest - erklæring fra brudefolket

Følg informasjon fra Skatteetaten.

Gjennomføring av vigsel

Vigsler har ansvar for at alle formaliteter er på plass, med hensyn til kontroll av prøvingsattest og legitimasjon samt registrering av ekteskap.

Borgerlig vigselsformular fremføres av vigsler.
Brudeparet skal hver for seg erklære at de ønsker å inngå ekteskap og vigsler skal erklære ekteskapet for inngått.
To vitner må være til stede under seremonien, jf. ekteskapslovens § 11 andre ledd (forlovere eller andre myndige personer).

En standard seremoni varer 10-15 minutter. Dersom brudeparet ønsker tilføyelser i programmet i form av musikk, dikt, taler, etc., skal dette avtales med vigsler ved booking.

Ønsker brudeparet å utveksle ringer, avtales dette med vigsler på forhånd.

Registrering av vigsel

Det er vigselsmyndighetens ansvar å besørge at all nødvendig dokumentasjon er på plass, gyldig og sendes inn innen frister for registrering. Vigselsboken skal også være oppdatert og forsvarlig lagret.

Spørsmål kan rettes til:

Politisk sekretariat v/Karin Sund Olufsen,
tlf 75091504,
e-post: karin.olufsen@luroy.kommune.no

Tilbakemelding