Melding om igangsetting av reguleringsarbeid og høring av planprogram - "Tonnes sentrum", Lurøy kommune

På vegne av forslagsstiller, Tonnes Utvikling AS, gi vi med dette melding om at en i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 starter opp detaljregulering for gnr. 47, bnr. 101, samt 47/41, 47/10, 47/10/9, 47/20, 47/36, 47/36/1, 47/79, 47/92 og 54/1 (fylkesvei), på Tonnes i Lurøy kommune.

Hensikten med planarbeidet er å åpne opp for differensiert sentrumsbebyggelse med næring, leiligheter, bevertning, rorbu, overnatting, havne- og småbåtanlegg og molo. I tillegg inngår et større friområde og friluftsområde i sjø. Planen vil ikke endre stedets karakter, men snarere forsterke den med en videre satsning på næring og turisme, med sjø i fokus.

I oppstartsmøte med Lurøy kommune 22.01.24, ble det vurdert at planen faller under forskrift om konsekvensutredninger, pga. nye boligområder som ikke er i tråd med overordnet plan. I henhold til §6b) i forskrift om konsekvensutredning skal planen konsekvensutredes og ha planprogram og melding. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningslovens §12-9.

Berørte offentlige myndigheter, organisasjoner og berørte naboer, så vel som grunneiere og rettighetshavere, vil motta et eget direkte varsel.

Planavgrensning reguleringsplan Tonnes sentrum

 

Plandokumenter: 

 

Del innspillet ditt ved å sende kommentarer eller informasjon på e-post til tine@prodeco.no  før 4. april 2024.

Tilbakemelding